Saltar apartados

Informació sobre la lectura d'una tesi doctoral

NO s'admetran impresos emplenats a mà i les signatures han de ser originals, llevat que en l'imprès s'indique que es permet la signatura escanejada. 

TERMINIS DE LECTURA : L'alumnat d'estudis de doctorat regulats per normatives diferents al RD 99/2011 disposa dels següents terminis per a la lectura de tesi:

Tràmits previs a la presentació de la tesi doctoral

Tràmits per la presentació de tesi doctoral

Tràmits a realitzar juntament amb la presentació de la tesi doctoral

Còmput de terminis

Per al còmput de terminis s'estarà al que es disposa en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en la virtut de les quals:

  • Sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s'expresse un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
  • Quan els terminis s'hagen assenyalat per dies naturals per declarar-ho així una llei o pel Dret de la Unió Europea, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions.
  • Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
  • Els terminis expressats en dies s'explicaran a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracte, o des del següent a aquell en què es produïsca l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464