Saltar apartados

Estructura estudis doctorat segons RD 99/2011

ACCÉS

Per a accedir a estudis de doctorat es tindrà en compte l'establit en l'art. 6 del RD 99/2011. Més informació sobre els tipus d'accés

 • En el cas de no tenir els crèdits de formació universitària requerits per a poder accedir a un programa de doctorat, la persona interessada tindrà dues opcions:
  • Matricular-se en un nou estudi universitari oficial, o
  • Dirigir-se al Secretariat de Mobilitat de la UA per a matricular assignatures soltes en estudis universitaris oficials de màster com a alumne o alumna visitant.

CALENDARI D'ACTUACIONS A REALITZAR DURANT EL CURS ACADÈMIC

 Consulta el calendari corresponent al curs 2016-17 ací

DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

 • A temps complet, la durada serà d'un màxim de tres anys comptadors des de l'admissió del doctorand o doctoranda a l'estudi i fins a la presentació de la tesi doctoral. Si transcorregut el citat termini no s'haguera presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica (CA) del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment podrà ampliar-se per un altre any addicional en les condicions que s'hagen establit en el corresponent programa de doctorat.

Sol·licitud de pròrroga
(La sol·licitud ha de dirigir-se al Coordinador/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que, una vegada resolta, l'enviarà a l'EDUA per a la seua gestió i arxiu en l'expedient de l'estudiant)

 • A temps parcial, la durada serà d'un màxim de cinc anys, comptadors des de l'admissió del doctorand o doctoranda a l'estudi i fins a la presentació de la tesi doctoral. Si transcorregut el citat termini no s'haguera presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per dos anys més, que excepcionalment podrà ampliar-se per un altre any addicional en les condicions que s'hagen establit en el corresponent programa de doctorat.

Sol.licitud de pròrroga
(La sol·licitud ha de dirigir-se al Coordinador/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que, una vegada resolta, l'enviarà a la EDUA per a la seua gestió i arxiu en l'expedient de l'estudiant)

 • L'estudiant que vulga canviar de la modalitat d'ensenyament a temps parcial haurà de dirigir sol·licitud motivada a la CA del seu programa de doctorat (PD), juntament amb un informe preceptiu del seu tutor o tutora.

Sol·licitud de canvi de modalitat d'ensenyament
(La sol·licitud ha de dirigir-se al Coordinador/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que, una vegada resolta, l'enviarà a l'EDUA per a la seua gestió i arxiu en l'expedient de l'estudiant)

 • A l'efecte del còmput dels terminis anteriors no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs, permisos de paternitat i maternitat o qualsevol altra causa prevista en la normativa.

Sol·licitud de baixa temporal
(La sol·licitud ha de dirigir-se al Coordinador/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que, una vegada resolta, l'enviarà a l'EDUA per a la seua gestió i arxiu en l'expedient de l'estudiant)

 • En cas que el doctorand o la doctoranda necessiten una suspensió temporal dels seus estudis, aquesta solament podrà concedir-se per un un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.

Sol·licitud de baixa temporal
(La sol·licitud ha de dirigir-se al Coordinador/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que, una vegada resolta, l'enviarà a l'EDUA per a la seua gestió i arxiu en l'expedient de l'estudiant)

DOCUMENT DE COMPROMÍS DOCTORAL

Segons l'Art. 11, apartat 8, del RD 99/2011, les universitats establiran les funcions de supervisió dels doctorands mitjançant un compromís documental signat per la universitat, el doctorand, el seu tutor i el seu director en la forma que s'establisca. Aquest compromís serà rubricat com més prompte millor després de l'admissió i haurà d'incloure un procediment de resolució de conflictes i contemplar els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o industrial que puguen generar-se en l'àmbit de programes de doctorat.

El tràmit l'ha d'iniciar l'estudiant, seguidament signarà el professorat tutor, després el professorat director de la tesi i, finalment, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat. A tots els intervinents en aquest procés, a mesura que es vaja desenvolupant, se'ls enviarà la informació necessària perquè seguisquen els passos establits.

En últim lloc, i automàticament quan el coordinador o coordinadora hagen signat electrònicament, s'estamparà el segell electrònic de l'EDUA i es donarà fi al procediment.

Una vegada que el DCD és signat per totes les parts, i també de forma automàtica, s'introdueix en el RAPI de l'estudiant i, per tant, queda visible per al professorat tutor, el professorat director de tesi i per les persones components de la comissió acadèmica. A més, també podrà ser consultat sempre a través de la mateixa aplicació “eAdministració” d'UACloud de totes les persones intervinents en la signatura.

Quan es produïsca qualsevol modificació del professorat tutor i/o director de la tesi es remetrà a la Secretaria de l'EDUA, a través de correu electrònic, la comunicació de les modificacions a introduir, acompanyada per una còpia de l'acord de la comissió acadèmica en la qual s'adopte l'acord de modificació. Des de la Secretaria es procedirà a realitzar els canvis i, una vegada fets, ho comunicarà a l'estudiant perquè inicie un nou procés de signatura digital, la qual cosa generarà un nou DCD. L'anterior s'eliminarà de l'expedient de l'alumne o alumna.

Model del document de compromís doctoral (DCD)  PDF  (document a títol informatiu)

TUTELA ACADÈMICA

Estudis subjectes al RD 1393/2007:  (BOUA 29 de gener de 2007). En aquest cas s'entén que el silenci administratiu és positiu, per tant només és necessària la presentació de l'informe negatiu abans del 30 de setembre, a partir d'aquesta data es renovarà automàticament la tutela acadèmica i es generaran els corresponents rebuts.

Estudis subjectes al RD 99/2011: apartats 1 i 2 de l'Art. 19 de la Normativa per a ensenyaments oficials de doctorat de la Universitat d'Alacant. (BOUA 31/07/2012

La continuació en els estudis de doctorat implica la tutela acadèmica anual.

Finalitzada la matrícula d'iniciació dels estudis, la comissió acadèmica (CA) corresponent designarà un tutor o tutora a cada alumne o alumna.

En el moment d'admissió en el programa de Doctorat, a cada doctorand o doctoranda li serà assignat per part de la corresponent CA,  un director o directora de tesi doctoral (podrà coincidir amb el tutor o tutora de l'apartat anterior).

En el cas que no s'assigne  en el moment de l'admissió, la CA haurà de designar un Director o Directora de tesi en el termini màxim de tres mesos després de la matriculació.

La CA, sentit el doctorand o doctoranda, podrà canviar aquesta assignació en qualsevol moment quan concórreguen raons justificades i ho comunicarà a l'EDUA per al seu registre.

L'avaluació conjunta del document d'activitats i del pla d'investigació que anualment hauran de realitzar cadascuna de les CAs dels PDs serà la que determine la continuació o no dels estudis d'un doctorand o doctoranda. En el cas que l'avaluació siga positiva, l'acte-matrícula en la continuació d'estudis es realitzarà a través del CV.

REGISTRE D'ACTIVITATS I PLA D'INVESTIGACIÓ (RAPI)

Aquest registre inclourà:

 • El document d'activitats que està conformat per les activitats transversals comunes i específiques establides en el PD i per aquelles altres que realitze el doctorat o doctoranda durant els seus estudis (assistència a congressos, publicacions, etc.).
 • El pla d'investigació. La o l'estudiant elaborarà el pla d'investigació que inclourà almenys:
  • Metodologia a utilitzar
  • Objectius a aconseguir
  • Mitjans i planificació temporal per a aconseguir aquests objectius.
 • Els models es troben en l'apartat "Actuacions com a estudiant" de la pàgina informativa sobre el RAPI

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

En funció de la formació prèvia del o la sol·licitant, les corresponents CAs podran determinar la necessitat que es realitzen una sèrie de complements de formació. Aquests complements de formació seran assignatures d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant i no s'han de cursar prèviament a la matrícula.

La Comissió acadèmica haurà de comunicar a la Secretaria Administrativa de l'EDUA quines assignatures s'hauran de cursar, des d'aquesta unitat es procedará a la corresponent gestió.  L'estudiant, una vegada realitzada la matrícula del curs, sol·licitarà a l'EDUA la matriculació d'aquests complements i el seu import se li inclourà en el rebut de taxes d'aqueix curs acadèmic.

En el cas que la Comissió Acadèmica determine que algun o alguna estudiant estiga exempt de realitzar algun dels complements formatius establits en el programa de doctorat, haurà de comunicar-ho a la Secretaria Administrativa de l'EDUA per a la seua incorporació en l'expedient de l'estudiant.

Fins que el doctorand o doctoranda no supere els complements assignats no podrà llegir la seua tesi.

CONTINUACIÓ EN ELS ESTUDIS DE DOCTORAT

La CA avaluarà anualment el pla d'investigació i el document d'activitats.

 • AVALUACIÓ POSITIVA: podrà continuar en el PD
 • AVALUACIÓ NEGATIVA: haurà de ser motivada; el doctorand o doctoranda podrà sotmetre's a una nova avaluació en un termini de sis mesos, i haurà d'elaborar un nou pla d'investigació.
  • Avaluació positiva: podrà continuar en el PD
  • Avaluació negativa: causarà baixa definitiva en el PD.

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464