Saltar apartados
 • UA
 • EDUA
 • Admissió, accés i matrícula en els estudis de doctorat

Admissió, accés i matrícula en els estudis de doctorat

TERMINIS PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2014-15

  Procés Inici Finalització
Preinscripció alumnat de nou ingrés
Ordinari 1 de juliol de 2014 15 de setembre de 2014
Extraordinari 1 de febrer de 2015 15 de febrer de 2015
Matrícula alumnat de nou ingrés Ordinari 15 de setembre de 2014 30 d'octubre de 2014
Extraordinari 16 de febrer de 2015 15 de març de 2015
Matrícula alumnat en continuació d'estudis Únic termini 2 de setembre de 2014 9 de setembre de 2014
Comunicació de les comissions acadèmiques a l'EDUA de l'alumnat admès Ordinari 1 de setembre de 2014 22 de setembre de 2014
Extraordinari 9 de febrer de 2015 9 de març de 2015

PROGRAMES DE DOCTORAT AMB PLACES COBERTES I QUE NO OFERIRAN MÉS EN EL PERÍODE EXTRAORDINARI

 • CIÈNCIES DE LA SALUT

PREINSCRIPCIÓ (Formulari). DUES FASES: ADMISSIÓ I ACCÉS

Fase d'admissió

En aquesta fase, la comissió acadèmica (CA) valorarà els documents referits als mèrits acadèmics de la persona interessada ( criteris d'admissió ). En la pàgina informativa de cada programa de doctorat estaran reflectits aquests criteris. Si no estigueren, poden posar-se en contacte amb l'òrgan proponent i traslladar la pregunta.

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la CA corresponent el seu desig de matricular-se i una presentació explicant els seus objectius dins de la línia d'investigació seleccionada. L'òrgan proponent no és l'EDUA.
 • Una vegada rebuda la comunicació de la persona interessada, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció, i resoldrà si escau o no l'admissió.
 • La CA emetrà el certificat d'admissió corresponent i ho enviarà a la Secretaria administrativa de l'EDUA. En el certificat constarà si la persona ha sigut admesa o no, en quina línia d'investigació i el professorat tutor que se li ha assignat. En el cas que la persona no haja sigut admesa, també constarà el motiu de la no admissió.
 • Si la persona no ha sigut admesa, la Secretaria administrativa de l'EDUA procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.
 • Si la persona ha sigut admesa, es continuarà amb la fase d'accés.

ATENCIÓ: Les comissions acadèmiques podran sol·licitar el bloqueig a noves sol·licituds en qualsevol moment del procés .

Fase d'accés

En aquesta fase, la Secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (EDUA) estudiarà si la persona interessada compleix amb els requisits d'accés al doctorat.

 • Una vegada rebut en la Secretaria administrativa de l'EDUA el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi de si la persona reuneix o no els requisits d'accés , revisant els títols i certificats acadèmics que ha aportat a la seua preinscripció. Si els títols d'accés aportats són estrangers i no pertanyen a l'EEES, la persona interessada haurà d'abonar una taxa per l'estudi d'equivalència dels estudis estrangers no homologats i aportar una certificació de la universitat d'origen on conste que amb aqueixa titulació es pot accedir a estudis de doctorat en el país expedidor d'aquest títol. El rebut d'aquesta taxa es descarrega de manera electrònica des de dins del formulari de preinscripció, es pot pagar de manera electrònica (mitjançant targeta de crèdit) des de dins del formulari de preinscripció, i també es pot imprimir per al seu pagament presencial en els bancs que apareixen en el rebut, o imprimir per al seu pagament mitjançant transferència internacional (consulte ací les instruccions per a fer correctament la transferència internacional). Una vegada que la Secretaria administrativa de l'EDUA constate que la taxa ha sigut pagada correctament, procedirà a realitzar l'estudi d'equivalència amb els títols espanyols, dels titulos estrangers no homologats adjuntats a la preiscripción. Si aquest estudi resulta favorable, se seguirà amb el procediment d'accés de la persona interessada.
 • Si la persona reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa de l'EDUA se li obrirà el seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya, perquè la pròpia persona interessada puga realitzar la seua matrícula a través de campus virtual (CV) de la Universitat d'Alacant.
 • Si la persona no reuneix els requisits d'accés, des de la Secretaria administrativa de l'EDUA es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si la persona interessada aportara els documents que se li sol·liciten i aquests són correctes, es procedirà a l'obertura del seu expedient acadèmic i se li enviarà un correu electrònic a l'adreça que va indicar en el seu formulari de preinscripció, donant-li les instruccions, usuari i contrasenya, perquè la pròpia persona interessada puga realitzar la seua matrícula a través de campus virtual (CV). En el cas que la persona interessada no aportara els documents que se li sol·liciten, s'arxivarà el seu expedient sense més tràmit.

MATRÍCULA

 • Una vegada que la persona interessada haja realitzat la seua matrícula a traves de CV, i en el moment de finalitzar-la, se li donaran les instruccions sobre com fer el pagament de les taxes de la seua matrícula (més informació ací)
 • Als 30 dies naturals transcorreguts des que haja realitzat la seua matrícula, la persona interessada ha de presentar en la Secretaria administrativa de l'EDUA la següent documentació:
  • Per a les o els estudiants espanyols .
   1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
   2. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorado.si els títols estan en fase d'expedició ha de presentar algun document que ho justifique (rebut de taxes d'expedició, supletori del títol, certificat del centre emisior).
  • Per a les o els estudiants estrangers pertanyents a l'EEES.
   1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
   2. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat.
   3. La TRADUCCIÓ al castellà o valencià dels títols amb els quals ha accedit al doctorat, consulte com ha de ser la traducció ací .
  • Per a les o els estudiants estrangers NO pertanyents a l'EEES .
   1. L'original i una fotocòpia del document d'identitat amb el qual s'hi haja preinscrit.
   2. L'original i una fotocòpia del certificat de la universitat d'origen, on conste que amb el seu títol es pot accedir als estudis de doctorat en el país d'expedició d'aquest títol.
   3. L'original i una fotocòpia dels títols i certificats acadèmics amb els quals ha accedit al doctorat LEGALITZATS, consulte com ha de fer-se la legalització ací .
   4. La TRADUCCIÓ al castellà o valencià dels títols amb els quals ha accedit al doctorat, consulte com ha de ser la traducció ací .

A més de la documentació ací assenyalada, també s'ha de tenir en compte la que apareix en aquest enllaç

S'ha de tenir en compte que fins que no es presente la documentació exigida en el termini establit, la matrícula no serà definitiva i podria ser anul·lada.

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464