Saltar apartados

ajudes mobilitat 2017

CONVOCATÒRIA DEL VICERRECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ (ESCOLA DE DOCTORAT) PER A la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A FACILITAR L'OBTENCIÓ DE LA MENCIÓ DE DOCTORAT INTERNACIONAL EN EL TÍTOL DE DOCTORA O DOCTOR

Resolució definitiva d'adjudicació
Data de publicació: 31 de maig de 2017

Resolució provisional d´adjudicació
Data de publicació: 3 de maig de 2017
El termini per a presentar al·legacions será del 4 al 17 de maig de 2017.
Les sol·licituds d'al·legació es presentaran a través de la instància genèrica del mòdul eAdministració d'UACloud.

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses
Data de publicació: 2 de maig de 2017

Resolució provisional d'admesos i exclosos
Data de publicació: 30 de març de 2017
El termini per a presentar esemenes i/o al·legacions serà del 31 de març al 18 d'abril de 2017.
Les sol·licituds d'esemena i/o al·legació es presentaran a través de la instància genèrica del mòdul eAdministració d'UACloud.

Comissió avaluadora

Presidenta: Ángeles Sirvent Ramos, Directora de l'EDUA
Secretària: Carmen Pire Galiana, Secretària de l'EDUA
Representant Ciències Experimentals: Francisco Alonso Valdés (Coordinador acadèmic del PD en Síntesi Orgànica)
Representant Tecnologia: José García Rodríguez (Coordinador acadèmic del PD en Informàtica)
Representant Ciències de la Salut: Miguel Richart Martínez (Coordinador acadèmic del PD en Ciències de la Salut)
Representant Ciències Socials: José Fernando Vera Rebollo (Coordinador acadèmic del PD en Turisme)
Representant Ciències Jurídiques: María Magdalena Martínez Almira (Coordinadora acadèmica del PD en Dret)
Representant Humanitats: Pedro Mogorrón Horta (Coordinador acadèmic del PD en Traductología, Traducció Professional i Audiovisual)

CONVOCATÒRIA (Publicació en el BOUA el 31/01/2017)

 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes subvencions és facilitar i promoure la presentació de tesi en els programes de Doctorat de la Universitat d'Alacant regulats pel Reial decret  99/2011, que tinguen per finalitat l'obtenció de l'Esment de Doctorat Internacional en el títol de Doctora o Doctor. La subvenció es dedicarà a les despeses d'estada i desplaçament d'estudiants en països estrangers, per a desenvolupar activitats de recerca relacionades amb el contingut científic de la seua tesi doctoral, amb la finalitat d'obtenir la certificació de l'estada per a presentar la tesi amb l'Esment de Doctorat Internacional en el títol de Doctora o Doctor.

La subvenció de l'estada serà per un període de 90 dies consecutius, excepte casos justificats. No podran finançar-se períodes inferiors o superiors a 90 dies.

L'estada per a la qual se sol·licita l'ajuda es realitzarà durant l'any 2017

 

2. Normes generals de procediment.
2.1. Instrucció

El Vicerectorat d'Estudis i Formació serà el responsable d'establir els procediments adequats i donarà les instruccions necessàries per a la tramitació i gestió de la convocatòria.

2.2. Obligacions

De manera general, els qui obtinguen una ajuda tindran les següents obligacions:

a) Realitzar l'estada en les dates indicades en la sol·licitud.

b) Comunicar qualsevol canvi en les dates previstes per a realitzar l'estada, amb la suficient antelació perquè puguen ser autoritzades prèviament per la Directora de l'Escola de Doctorat.

c) Realitzar amb aprofitament les activitats de recerca previstes en la memòria.

d) Dedicar l'ajuda per a les despeses d'estada i desplaçament en el centre de destinació.

i) Presentar dins del termini i en la forma escaient la documentació justificativa de l'estada.

f) Presentar la tesi amb la sol·licitud d'esment de doctorat internacional i reunir tots els requisits establits en la legislació i normativa vigent per a la seua concessió.

g) Les restants obligacions establides en la normativa aplicable.

2.3. Incompliment

L'incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en les presents bases i altres normes aplicables, donarà lloc a la incoació del corresponent expedient d'incompliment d'acord amb la legislació aplicable.

2.4. Presentació de sol·licituds

2.4.1. Termini: 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

2.4.2. La sol·licitud per a la present convocatòria d'ajudes haurà d'emplenar-se en el model oficial que estarà disponible en la pàgina web de l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA).

2.4.3. Només s'admetrà una sol·licitud per persona.

2.4.4. La sol·licitud, una vegada emplenada i signada, acompanyada de la documentació exigida en la convocatòria i detallada en el mateix imprès de sol·licitud es presentarà, preferentment, a través de l'aplicació d'eAdministración d'UACloud. També podrà presentar-se en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en qualsevol dels seus registres auxiliars.

2.4.5. Els requisits exigits hauran de complir-se en la data de finalització de termini de presentació de la sol·licitud.

2.4.6. Si la documentació aportada fora incompleta o presentara errors subsanables es requerirà, mitjançant publicació en la pàgina web de l'Escola de Doctorat, perquè, en el termini de 10 dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius. Si no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua sol·licitud, d'acord amb l'establit en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la citada Llei.

2.5. Marc legal i pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 70.000 € i es troba consignada en el Capítol 4 (aplicació pressupostària 48000001) de crèdits del pressupost de l'Escola de Doctorat  (centre de despesa 021700).  L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

 

3. Nombre de subvencions

Es concediran 20 ajudes, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

 

4. Requisits

Els i les estudiants que opten a aquestes subvencions d'estades hauran de reunir els següents requisits:

 

a) Haver formalitzat matrícula en  un programa de Doctorat de la Universitat d'Alacant regulat pel Reial decret 99/2011.

b) Tenir la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o ser estranger amb autorització o permís de residència o d'estada per estudis a Espanya.

c) No disposar d'altres subvencions o beques per a mobilitat, ni haver realitzat prèviament una estada que permeta l'obtenció de l'Esment de Doctorat Internacional. Per a açò, l'o l'estudiant haurà d'emplenar una declaració jurada en aquests termes.

d) Els qui gaudisquen d'una beca o contracte que tinga una ajuda pròpia per a realitzar estades en el marc de la convocatòria pública de la seua Ajuda per a la Formació Investigadora, hauran d'haver presentat (en convocatòries anteriors) la sol·licitud d'ajuda per a una estada i que aquesta haja sigut denegada, i no tenir la possibilitat de tornar a sol·licitar aquesta ajuda. En aquests casos hauran de presentar una declaració jurada a la qual adjuntaran la resolució de denegació.

 

5. Dotació

Les subvencions tindran una dotació fixa de 3.000 € en concepte d'estada; i una dotació única de viatge de fins a 300 euros per a estades a Europa i Nord d'Àfrica, i de fins a 1.000 € per a estades en altres zones geogràfiques, d'acord amb les despeses de desplaçament que es justifiquen.

 

6. Documentació a aportar

 

- Imprès de sol·licitud, segons model disponible en la pàgina web de l'EDUA.

- Estudiants no pertanyents a la Unió Europea: fotocòpia de la targeta de residència en vigor (llevat que ja obre en poder de la Universitat d'Alacant).

- Expedient acadèmic oficial del títol de llicenciatura, arquitectura, enginyeria o grau amb el qual va accedir al doctorat (llevat que ja obre en poder de la Universitat d'Alacant)

- Expedient acadèmic oficial del màster cursat o equivalent (llevat que ja obre en poder de la Universitat d'Alacant).

- Curriculum vitae segons model disponible en la pàgina web de l'EDUA i documentació acreditativa dels mèrits reflectits en el curriculum.

- Memòria breu sobre el treball a realitzar durant l'estada (màxim 2 pàgines).

- Carta d'acceptació del centre receptor.

- Document on s'indique el número de compte corrent on s'ha d'ingressar la dotació, segons model disponible en la pàgina web de l'EDUA.

- Per als casos previstos en l'apartat 4.d: resolució de denegació de l'ajuda.

 

7. Valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds dels i les estudiants es basarà en els seus mèrits acadèmics, científics i professionals, d'acord amb el barem i els criteris establits en l'Annex I.

 

8. Comissió avaluadora

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una comissió designada pel Vicerector d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant. La Comissió d'Avaluació estarà presidida per la Directora de l'Escola de Doctorat, i integrada per, almenys,  un representant de cadascun dels següents camps científics: Ciències Experimentals, Tecnologia, Ciències de la Salut, Ciències Socials, Ciències Jurídiques i Humanitats.  Actuarà com a Secretària de la Comissió d'Avaluació la Secretària de l'Escola de Doctorat.

La composició de la Comissió d'Avaluació serà publicada en la pàgina web de l'Escola de Doctorat, amb almenys cinc dies d'antelació a la seua constitució.

La Comissió d'Avaluació estarà facultada per a aplicar i interpretar el barem i per a resoldre les qüestions no previstes en les bases de la convocatòria, així com per a adoptar aquells acords necessaris per a portar a bona fi el procés de selecció de beneficiaris o beneficiàries.

 

9. Incompatibilitats

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda, beca o contracte d'anàloga naturalesa finançada amb fons públics o privats.

 

10. Resolució, notificació i publicació de les ajudes

Vista la proposta formulada per la Comissió Avaluadora, la concessió de les ajudes s'acordarà per resolució del Vicerectorat d'Estudis i Formació. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el previst en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques., mitjançant la publicació en la pàgina web de l'Escola de Doctorat.

La resolució de concessió de les sol·licituds es publicarà en la pàgina de l'EDUA, en un període màxim de 2 mesos des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió de les ajudes haurà de comptar amb l'autorització del Vicerectorat d'Estudis i Formació; en cas contrari, l'ajuda podrà ser revocada total o parcialment.

 

11. Pagament de les subvencions

La dotació en concepte d'estada es distribuirà de la forma següent:

- Un 60% en el moment de la resolució.

- Un 40% en el moment de presentació de la memòria del treball realitzat que se cita en el punt 12.

 

La dotació en concepte de viatge s'ingressarà una vegada presentada la documentació justificativa de la despesa i  el certificat del centre receptor que acredite l'estada de recerca realitzada al que es refereix el punt 12.

Per a realitzar el pagament de cadascuna de les dotacions serà necessari que el document d'identificació del beneficiari o beneficiària estiga en vigor.

 

12. Justificació

Una vegada realitzada l'estada, el doctorand o doctoranda ha de remetre a la Secretaria de l'Escola de Doctorat, en el termini màxim d'un mes des de la seua volta a Espanya:

- Certificat del centre receptor que acredite l'estada de recerca realitzada.

- Memòria del treball realitzat (2 pàgines).

- Bitllets o targetes d'embarque dels transports utilitzats i factura que acredite els imports corresponents.

 

L'incompliment d'aquesta obligació de justificació comportarà el reintegrament de la part d'ajuda que ja s'haja rebut, al marge de les restants conseqüències previstes en la Llei General de Subvencions.

 

13. Recursos

Contra la resolució de concessió de les ajudes de la present convocatòria, cal interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el Rector de la Universitat d'Alacant, o recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciós-administrativa en el termini de dos mesos des de la publicació de la citada resolució.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta convocatòria assortirà efectes des de l'endemà a la seua publicació en el BOUA.

 

 

Alacant, 30 de gener de 2017

EL VICERECTOR D'ESTUDIS I FORMACIÓ

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ

 

 

ANNEX I

 

Barem per a l'adjudicació de les subvencions per a facilitar l'obtenció de l'esment de doctor internacional en el títol de doctora o doctor

 

1. Expedient acadèmic de la titulació de grau o equivalent: fins a 5 punts.

2. Expedient acadèmic de les assignatures de nivell de màster o equivalent: fins a 3 punts.

3. Premis rebuts i publicacions arreplegats en el Curriculum Vitae: fins a 2 punts.

 

Criteris d'aplicació del barem:

 

1. Expedient acadèmic de la titulació de grau o equivalent: fins a 5 punts.

A la nota mitjana de l'expedient de cada alumne en l'escala de 0 a 10, se li resta 5 punts. Les qualificacions dels estudiants de sistemes estrangers en altres escales es transformaran a l'escala de 0 a 10 mitjançant la següent fórmula:

 

on la notamin és la nota mínima en aqueix sistema per a aprovar i la notamax és la nota màxima de l'escala.

 

2. Expedient acadèmic de les assignatures de nivell de màster o equivalent: fins a 3 punts.

S'emprarà la nota mitjana en l'escala de 0 a 10 i la puntuació assignada es calcularà d'acord amb la següent fórmula:

 

Per a les notes dels estudiants de sistemes estrangers s'aplicarà la mateixa fórmula que en el cas anterior.

 

3. Premis rebuts i publicacions arreplegats en el Curriculum Vitae: fins a 2 punts

 

a. 0,6 punts per premi extraordinari de grau o llicenciat

b. 0,2 punts per premi extraordinari de master.

c. Publicacions (fins a 1,2 punts):

- Es comptabilitzaran els treballs publicats i/o acceptats definitivament amb presentació de còpia de l'acceptació (amb justificació).

- No es comptabilitzaran els treballs enviats.

- Es computaran d'acord amb els criteris establits en el barem per a càlcul de la productivitat investigadora establida en el POI, dividint la puntuació atorgada segons aquest barem entre 100, fins a un valor màxim d'1,2 punts.

 

 

Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant - Secretaria administrativa


Escola de Doctorat
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Espanya)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464