Saltar apartados

Òrgans de govern de l'EDUA

Comité de direcció

Membres del Comité de direcció

El Comité de direcció estarà compost pel Vicerector o Vicerectora amb competències en matèria de doctorat, el Director o Directora, el Secretari o Secretària i les Coordinadores o Coordinadors acadèmics dels programes de doctorat integrats en la mateixa. Podran ser també integrants del Comité de direcció de l'Escola: els i les representants de les institucions i entitats esmentades en l'article 2.2, en funció del conveni que s'ha de subscriure per a definir els termes de la citada col·laboració, la Directora o Director de servei i un o una estudiant de tercer cicle com a representant dels programes de doctorat.

El Comité de direcció es reunirà almenys una vegada per semestre en sessió ordinària i quantes convocatòries siguen necessàries en sessió extraordinària.

2. El Comité de direcció realitzarà les funcions relatives a l'organització i gestió de l'Escola de Doctorat. En particular, són competències del Comité de direcció:

a) Elaborar el Reglament de règim intern i elevar-ho al Consell de Govern de la Universitat d'Alacant per a la seua aprovació.

b) Aprovar directrius d'actuació i establir criteris d'organització de l'EDUA en l'àmbit de les seues funcions.

c) Constituir les comissions i subcomissions que s'estime convenient per al normal funcionament de l'EDUA, així com formar part de les mateixes. En tot cas, es nomenarà, almenys, una comissió per a l'excel·lència, integrada pel Director o Directora, el Secretari o Secretària i les Coordinadores o Coordinadors de programes de doctorat amb menció cap a l'excel·lència.

d) Conèixer i informar sobre els programes de doctorat interuniversitaris i internacionals.

i) Proposar al Consell de Govern la concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat.

f) Proposar al Consell de Govern el nomenament de Doctor o Doctora Honoris causa per la Universitat d'Alacant.

g) Quantes unes altres li atribuïsquen els Estatuts i les normes o reglaments que els desenvolupen.

Directora

Ángeles Sirvent Ramos (Resolución Rectoral de 27 de mayo de 2016)

1. El nomenament de Directora o Director correspon a la Rectora o Rector. Haurà de ser investigador o investigadora pertanyent a la plantilla de la UA, que estiga en possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989.

2. Són funcions del Director o Directora:

a) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de l'EDUA, executant els acords del Comité de direcció.

b) Representar a l'EDUA.

c) Executar o vetlar per l'execució dels acords.

d) Presidir els actes acadèmics de l'EDUA, excepte les precedències legals que la legislació i normativa prevegen.

i) Vetlar pel compliment de les normes, acords i resolucions dels òrgans de govern i representació de la Universitat d'Alacant.

f) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària, així com tots els serveis de l'EDUA.

g) Qualsevol altra competència establida en els Estatuts de la Universitat d'Alacant i/o en la seua normativa de desenvolupament.

Secretària

Carmen Pire Galiana (Resolución Rectoral de 27 de mayo de 2016)

El nomenament de Secretari o Secretària correspon a la Rector o Rectora, a proposta del Vicerector o Vicerectora amb competències en matèria de doctorat. Haurà de ser investigador o investigadora pertanyent a la plantilla de la UA, que estiga en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989.

2. Són funcions del Secretari o Secretària

a) Assumir la Secretaria de l'EDUA i del Comité de direcció, així com de qualssevol altres òrgans col·legiats que en el mateix àmbit s'establisquen estatutària o reglamentàriament, estenent acta de les seues sessions.

b) Convocar, a instàncies del Vicerector o Vicerectora amb competències en matèria de doctorat, les reunions del Comité de direcció.

c) Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern i representació de l'EDUA.

d) Dirigir i custodiar els registres i arxius i l'accés als mateixos.

i) Rebre i custodiar els Documents d'Activitats del Doctorand, projectes i tesis doctorals.

f) Custodiar el segell de l'EDUA.

g) Cuidar de l'organització dels actes solemnes de l'EDUA i del compliment del protocol.

h) Expedir certificacions.

i) Tramitar la matriculació i els trasllats d'expedients.

j) Exercir les funcions delegades pel Director o Directora.

k) Cuidar de la publicitat dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l'EDUA.

Coordinadores o coordinadors dels programes de doctorat

Membres del Comité de direcció

Els Coordinadors o Coordinadores dels programes de doctorat seran nomenats per la Rectora o Rector, d'acord amb l'establit en l'article 8.4 del RD 99/2011, a proposta de l'òrgan proponent, o per acord entre Rectors o Rectores quan es tracte de programes de doctorat conjunts amb altres universitats, o en la manera indicada en el conveni amb altres institucions quan es desenvolupe un doctorat en col·laboració.

La condició de Coordinador o Coordinadora haurà de recaure sobre un investigador o investigadora rellevant i estar avalada per la direcció prèvia d'almenys dues tesis doctorals i la justificació de la possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989.

En el cas de programes de doctorat organitzats de forma conjunta amb altres universitats o mitjançant col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats R+D+i, públics o privats, nacionals o estrangers, quan aquest investigador o investigadora ocupe una posició en la qual no resulte d'aplicació el citat criteri d'avaluació, haurà d'acreditar almenys un dels següents mèrits:

a) Estar en possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora, reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989.

b) Estar en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora i haver sigut investigador principal de projectes de R+D+i obtinguts en convocatòries públiques.

c) Estar en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora i haver sigut membre d'un Comitè avaluador d'una Agència reconeguda d'avaluació oficial.

2. Són funcions dels Coordinadors o Coordinadores de programes de doctorat:

a) Dirigir i coordinar l'activitat del Programa, i assegurar la continuïtat i compliment dels seus objectius, vetlant per que el Programa es desenvolupe amb el màxim grau d'eficàcia, qualitat i èxit.

b) Proposar al Comité de direcció la composició de la Comissió acadèmica del programa, presidir-la i executar i fer complir els acords que aquesta adopte.

c) Assistir a les sessions del Comité de direcció i de les Comissions de les quals formen part amb veu i vot, així com contribuir al seu normal funcionament.

d) Representar al Programa en el Comité de direcció de l'EDUA i vetlar per que els acords de l'EDUA en relació al Programa es complisquen.

i) Vetlar perquè les i els membres del Programa estiguen informats de quants assumptes, relacionats amb les activitats del mateix, pogueren afectar-los.

 

EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3466

Fax: (+34) 96 590 9442

Twitter: https://twitter.com/EduaDoctorat

Facebook: https://www.facebook.com/EscuelaDoctoradoUniversidadAlicante?ref=hl

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464