Òrgans de govern de l'EDUA EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Òrgans de govern de l'EDUA

Comité de direcció

Membres del Comité de direcció

El Comité de direcció estarà compost pel Vicerector o Vicerectora amb competències en matèria de doctorat, el Director o Directora, el Secretari o Secretària i les Coordinadores o Coordinadors acadèmics dels programes de doctorat integrats en la mateixa. Podran ser també integrants del Comité de direcció de l'Escola: els i les representants de les institucions i entitats esmentades en l'article 2.2, en funció del conveni que s'ha de subscriure per a definir els termes de la citada col·laboració, la Directora o Director de servei i un o una estudiant de tercer cicle com a representant dels programes de doctorat.

El Comité de direcció es reunirà almenys una vegada per semestre en sessió ordinària i quantes convocatòries siguen necessàries en sessió extraordinària.

2. El Comité de direcció realitzarà les funcions relatives a l'organització i gestió de l'Escola de Doctorat. En particular, són competències del Comité de direcció:

a) Elaborar el Reglament de règim intern i elevar-ho al Consell de Govern de la Universitat d'Alacant per a la seua aprovació.

b) Aprovar directrius d'actuació i establir criteris d'organització de l'EDUA en l'àmbit de les seues funcions.

c) Constituir les comissions i subcomissions que s'estime convenient per al normal funcionament de l'EDUA, així com formar part de les mateixes. En tot cas, es nomenarà, almenys, una comissió per a l'excel·lència, integrada pel Director o Directora, el Secretari o Secretària i les Coordinadores o Coordinadors de programes de doctorat amb menció cap a l'excel·lència.

d) Conèixer i informar sobre els programes de doctorat interuniversitaris i internacionals.

i) Proposar al Consell de Govern la concessió de Premis Extraordinaris de Doctorat.

f) Proposar al Consell de Govern el nomenament de Doctor o Doctora Honoris causa per la Universitat d'Alacant.

g) Quantes unes altres li atribuïsquen els Estatuts i les normes o reglaments que els desenvolupen.

Directora

Ángeles Sirvent Ramos ( Resolución Rectoral de 27 de mayo de 2016 )

1. El nomenament de Directora o Director correspon a la Rectora o Rector. Haurà de ser investigador o investigadora pertanyent a la plantilla de la UA, que estiga en possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989.

2. Són funcions del Director o Directora:

a) Exercir les funcions de direcció i gestió ordinària de l'EDUA, executant els acords del Comité de direcció.

b) Representar a l'EDUA.

c) Executar o vetlar per l'execució dels acords.

d) Presidir els actes acadèmics de l'EDUA, excepte les precedències legals que la legislació i normativa prevegen.

i) Vetlar pel compliment de les normes, acords i resolucions dels òrgans de govern i representació de la Universitat d'Alacant.

f) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària, així com tots els serveis de l'EDUA.

g) Qualsevol altra competència establida en els Estatuts de la Universitat d'Alacant i/o en la seua normativa de desenvolupament.

Secretària

Carmen Pire Galiana (Resolución Rectoral de 27 de mayo de 2016)

El nomenament de Secretari o Secretària correspon a la Rector o Rectora, a proposta del Vicerector o Vicerectora amb competències en matèria de doctorat. Haurà de ser investigador o investigadora pertanyent a la plantilla de la UA, que estiga en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989.

2. Són funcions del Secretari o Secretària

a) Assumir la Secretaria de l'EDUA i del Comité de direcció, així com de qualssevol altres òrgans col·legiats que en el mateix àmbit s'establisquen estatutària o reglamentàriament, estenent acta de les seues sessions.

b) Convocar, a instàncies del Vicerector o Vicerectora amb competències en matèria de doctorat, les reunions del Comité de direcció.

c) Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern i representació de l'EDUA.

d) Dirigir i custodiar els registres i arxius i l'accés als mateixos.

i) Rebre i custodiar els Documents d'Activitats del Doctorand, projectes i tesis doctorals.

f) Custodiar el segell de l'EDUA.

g) Cuidar de l'organització dels actes solemnes de l'EDUA i del compliment del protocol.

h) Expedir certificacions.

i) Tramitar la matriculació i els trasllats d'expedients.

j) Exercir les funcions delegades pel Director o Directora.

k) Cuidar de la publicitat dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l'EDUA.

Coordinadores o coordinadors dels programes de doctorat

Membres del Comité de direcció

Els Coordinadors o Coordinadores dels programes de doctorat seran nomenats per la Rectora o Rector, d'acord amb l'establit en l'article 8.4 del RD 99/2011, a proposta de l'òrgan proponent, o per acord entre Rectors o Rectores quan es tracte de programes de doctorat conjunts amb altres universitats, o en la manera indicada en el conveni amb altres institucions quan es desenvolupe un doctorat en col·laboració.

La condició de Coordinador o Coordinadora haurà de recaure sobre un investigador o investigadora rellevant i estar avalada per la direcció prèvia d'almenys dues tesis doctorals i la justificació de la possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989.

En el cas de programes de doctorat organitzats de forma conjunta amb altres universitats o mitjançant col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats R+D+i, públics o privats, nacionals o estrangers, quan aquest investigador o investigadora ocupe una posició en la qual no resulte d'aplicació el citat criteri d'avaluació, haurà d'acreditar almenys un dels següents mèrits:

a) Estar en possessió d'almenys tres períodes d'activitat investigadora, reconeguts d'acord amb el RD 1086/1989.

b) Estar en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora i haver sigut investigador principal de projectes de R+D+i obtinguts en convocatòries públiques.

c) Estar en possessió d'almenys dos períodes d'activitat investigadora i haver sigut membre d'un Comitè avaluador d'una Agència reconeguda d'avaluació oficial.

2. Són funcions dels Coordinadors o Coordinadores de programes de doctorat:

a) Dirigir i coordinar l'activitat del Programa, i assegurar la continuïtat i compliment dels seus objectius, vetlant per que el Programa es desenvolupe amb el màxim grau d'eficàcia, qualitat i èxit.

b) Proposar al Comité de direcció la composició de la Comissió acadèmica del programa, presidir-la i executar i fer complir els acords que aquesta adopte.

c) Assistir a les sessions del Comité de direcció i de les Comissions de les quals formen part amb veu i vot, així com contribuir al seu normal funcionament.

d) Representar al Programa en el Comité de direcció de l'EDUA i vetlar per que els acords de l'EDUA en relació al Programa es complisquen.

i) Vetlar perquè les i els membres del Programa estiguen informats de quants assumptes, relacionats amb les activitats del mateix, pogueren afectar-los.