TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL

NO s'admetran impresos emplenats a mà i les signatures han de ser originals, llevat que en l'imprès s'indique que es permet la signatura escanejada.

TERMINIS: Els terminis assenyalats en dies es computaran com a hàbils, excloent-se del còmput dissabtes, diumenges i festius (art. 30 Llei 39/2015)

Una vez comprobado el expediente, y con las autorizaciones previas pertinentes, se podrá proceder a registrar la tesis en el registro general, o en cualquiera de los registros auxiliares de la Universidad de Alicante, entre los que se encuentra la Escuela de Doctorado. Los documentos a presentar son los siguientes:

 1. Sol·licitud de presentació de tesi amb tribunal proposat (word ). Ha de ser original i lliurar-se amb totes les signatures requerides. No s'admet escanejat o fotocopiat
 2. Declaració d'autoria de la tesi i sol·licitud de privadesa, (si escau) ( word )
 3. Exemplar de la tesi enquadernat, cosit o encolat. No s'admet un altre format. Consulte's la següent guia d'enquadernació (pdf) Descàrrega de la plantilla de la portada de la tesi en format Adobe Ilustreitor. Més informació en el servei d'Impremta de la UA . Imprescindible utilitzar aquest format.
 4. Dos CDs que incloguen cadascun:
  1. exemplar de tesi en format electrònic (rtf, doc o pdf)
  2. fulla de metadades (word)

En el cas de tesi per compendio de publicacions, amb cessió de copyright a la revista, un dels CDs contindrà la còpia literal i en l'altre se substituiran els articles subjectes al compendio per la referència, el resum de la publicació i la seua DOI

 1. Autorització del comitè d'ètica de la UA i/o dels organismes preceptius. Informació sobre la seua tramitació ací
 2. Un CD amb els curricula dels membres del tribunal aliens al sistema universitari espanyol, i per tant, sense sexennis.
 3. Si escau, documentació acreditativa de les estades per a la sol·licitud d'Esment de Doctor Internacional i/o de Cotutela Internacional.
 4. Si escau, documentació acreditativa per a sol·licitar l'Esment de Doctorat Industrial.

Aquest programa exigeix el vistiplau del director o directora de la tesi indicant que la tesi ha sigut analitzada pel programa anti plagi TURNITIN i està llista per a la seua lectura.