TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL

NO s'admetran impresos emplenats a mà. Les signatures han de ser originals, llevat que en l'imprès s'indique que es permet la signatura escanejada.

TERMINIS: Els terminis assenyalats en dies es computaran com a hàbils , excloent-se del còmput dissabtes, diumenges i festius (art. 30 Llei 39/2015)

Una vegada que el doctorand o doctoranda ha comprovat que el seu expedient està complet, i amb les autoritzacions prèvies pertinents, es podrà procedir a registrar la tesi en el registre general, o en qualsevol dels registres auxiliars de la Universitat d'Alacant, entre els quals es troba l'Escola de Doctorat.

ELS DOCUMENTS A PRESENTAR SON:

A. AMB CARÀCTER GENERAL:

 1. Sol·licitud de presentació de tesi amb tribunal proposat (word). Ha de ser original i lliurar-se amb totes les signatures requerides. No s'admet escanejat o fotocopiat
 2. Declaració d'autoria de la tesi i sol·licitud de privacitat, (en el seu cas) ( word )
 3. Exemplar de la tesi enquadernat, cosit o encolat. No s'admet un altre format.
 4. Dos CDs que incloguen cadascun:
  1. exemplar de tesi en format electrònic (rtf, doc o pdf)
  2. fulla de metadades (word)

En el cas de tesi per compendi de publicacions, amb cessió de copyright a la revista, un dels CDs contindrà la còpia literal i en l'altre se substituiran els articles subjectes al compendi per la referència, el resum de la publicació i la seua DOI

B. AMB CARÀCTER COMPLEMENTARI:

 1. Autorització del comitè d'ètica de la UA i/o dels organismes preceptius. Informació sobre la seua tramitació ací
 2. Quan siga el cas, un CD amb els CV (curriculum vitae) dels membres del tribunal aliens al sistema universitari espanyol.
 3. Quan siga el cas, documentació acreditativa de les estades per a la sol·licitud d'Esment de Doctor Internacional i/o de Cotutela Internacional.
 4. Quan siga el cas, documentació acreditativa per a sol·licitar l'Esment de Doctorat Industrial.

INFORMACIÓ D'INTERÈS PER A DOCTORANDS I DOCTORANDES DEL PROGRAMA DE FILOSOFIA I LLETRES

Aquest programa exigeix el vistiplau del director o directora de la tesi indicant que la tesi ha sigut analitzada pel programa anti plagi TURNITIN i està llesta per a la seua lectura.

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE A l'HORA DE PREPARAR LA SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE TESI DOCTORAL I PROGRAMAR LA DEFENSA