TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TRÀMITS PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL

NO s'admetran impresos emplenats a mà i les signatures han de ser originals, llevat que en l'imprès s'indique que es permet la signatura escanejada.

TERMINIS: Els terminis assenyalats en dies es computaran com a hàbils, exluyéndose del còmput dissabtes, diumenges i festius (art. 30 Llei 39/2015)

En el programa de Filosofia i Lletres s'exigeix l'informe de TURNITIN per a aprovar la presentació de la tesi doctoral.

Una vegada comprovat l'expedient, i amb les autoritzacions prèvies pertienentes, es pot registrar la tesi en registre general o registres auxiliars de la Universitat d'Alacant els documents a presentar són:

 1. Sol·licitud de presentació de tesi amb tribunal proposat (word ). Ha de ser original i estar signat. No s'admet escanejat o fotocopiat
 2. Declaració d'autoria de la tesi i sol·licitud de privadesa, si se sol·licita ( word )
 3. Exemplar de la tesi enquadernat, cosit o encolat, no s'admet un altre format, seguint la següent guia d'enquadernació (pdf) Descàrrega de la plantilla de la portada de la tesi en format Adobe Ilustreitor. Més informació en el servei d'Impremta de la UA . Imprescindible utilitzar aquest format.
 4. Dos CDs que incloguen cadascun:
  1. exemplar de tesi en format electrònic (rtf, doc o pdf)
  2. fulla de metadades (word)

En el cas de tesi per compendio de publicacions, amb cessió de copyright a la revista, un dels CDs tindrà la còpia literal i en l'altre se substituiran els articles subjectes al compendio per la referència, el resum de la publicació i la seua DOI

 1. Autorització del comitè d'ètica de la UA i/o dels organismes preceptius. Informació sobre la seua tramitació ací
 2. Un CD amb els currículum dels membres del tribunal aliens al sistema universitari espanyol, i per tant, sense sexennis.
 3. Documentació acreditativa de les estades per a la sol·licitud d'Esment de Doctor Internacional i/o de Cotutela Internacional.
 4. Documentació acreditativa per a sol·licitar l'Esment de Doctorat Industrial.