Tesis doctorals en règim de cotutela internacional EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Tesis doctorals en règim de cotutela internacional

La cotutela internacional permet l'elaboració i defensa de la tesi doctoral en col·laboració amb altres universitats no espanyoles i l'expedició del títol de doctor o doctora en ambdues universitats.

Si no existira un conveni de cotutela internacional amb l'altra universitat (convenis vigents), el personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant interessat a formular proposta de conveni, adscrit al corresponent programa de doctorat, previ contacte amb les Universitats o institucions corresponents, elaborarà una proposta de conveni en el model establit a aquest efecte que remetrà al Gabinet de Convenis seguint el Protocol d'actuació establit.

El Gabinet de Convenis, una vegada revisada la proposta corresponent, la remetrà per a la seua anàlisi a l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA).

L'equip directiu de l'EDUA valorarà la proposta de conveni i remetrà el corresponent informe al Gabinet de Convenis, perquè se seguisca amb el tràmit establit. Quan es considere necessari, des d'aquesta Escola, se sol·licitarà informe al Vicerectorat amb competències en matèria d'Internacionalització sobre l'adequació de l'acord i sobre qualsevol altre aspecte sobre el qual estime convenient pronunciar-se, incloent possibles propostes d'actuació.

Les doctorandes o els doctorands que pretenguen acollir-se a un conveni de cotutela internacional vigent hauran de dirigir-se als responsables acadèmics del programa de doctorat corresponent i hauran d'emplenar el document "Annexe conveni cotutela", presentant-ho en l'EDUA, prèvia signatura dels responsables del programa de doctorat de les universitats signatàries del conveni i de tots els codirectors o codirectores de la tesi.

Quan un programa de doctorat siga impartit conjuntament amb altres universitats (títols interunivesitarios), els convenis de cotutela que pogueren subscriure's s'entendran que afecten a l'estudiant de la Universitat d'Alacant i no tindrà efectes sobre la resta d'estudiants de les altres universitats.

 

MODELS A UTILITZAR:

- Model de conveni i annex