Tesi doctoral per compendio de publicacions EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Tesi doctoral per compendio de publicacions

Tesi per compendio de publicacions

La tesi per compendio de publicacions està pensada per als casos en què la pràctica totalitat dels resultats de recerca de la tesi doctoral haja sigut objecte de publicació mitjançant articles en revistes indexades, en capítols de llibre o en llibres. Aqueixes publicacions queden reproduïdes en la tesi doctoral de forma íntegra i literal. Per a tesi que no es presenten com compendio de publicacions, la reproducció literal de publicacions no és adequada.

Els requisits que han de complir les tesis presentades sota aquesta normativa estan regulats en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat (Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 17 de desembre de 2013, modificat per Consell de Govern de la Universitat d'Alacant 26 d'abril de 2018, boua 26 d'abril de 2018).

Sol·licitud d'autorització

La valoració es realitzarà per l'equip d'adreça de l'EDUA, segons delegació del Comité de direcció.

  1. Sol·licitud del doctorand o de la doctoranda, amb el Vistiplau de la Comissió Acadèmica (word).
  2. Informe del director o directora de la tesi (word), amb l'aprovació de la comissió acadèmica, on s'indique la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendio i les publicacions que s'inclouran en la tesi per compendio, incloent el factor d'impacte de les revistes en les quals es publiquen els articles i la posició de les revistes pel que fa a les de la seua mateixa categoria o, en defecte d'açò, els indicis de qualitat de les publicacions. En els casos de treballs en coautoría, el director o directora de la tesi haurà d'especificar quin ha sigut la contribució del doctorand en cada publicació.
  3. Còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels llibres que conformaran la tesi doctoral, on conste necessàriament el nom i filiació de tots els coautores o coautoras, així com la referència completa de la publicació.
  4. Acceptació per escrit dels coautores o coautoras que el doctorand o doctoranda present el treball com a tesi (word / pdf ).
  5. Renúncia de les coautoras o coautores no doctors dels treballs a presentar-los com a part d'una altra tesi doctoral (word / pdf ).
  6. Els apartats (3) i (4) no s'exigiran si en el propi contingut del treballe/article s'indica que aquest forma part de la tesi doctoral del doctorand o doctoranda.

Si haurà de complir amb els següents requisits:

L'estructura formal de la tesi per compendio de publicacions serà la següent (a més de l'establida en la guia de presentació):