Tesi doctoral per compendio de publicacions EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Tesi doctoral per compendio de publicacions

Tesi per compendi de publicacions

La tesi per compendi de publicacions està pensada per als casos que la pràctica totalitat dels resultats d'investigació de la tesi doctoral haja sigut objecte de publicació mitjançant articles en revistes indexades, en capítols de llibre o en llibres. Aqueixes publicacions queden reproduïdes en la tesi doctoral de manera íntegra i literal. Per a tesi que no es presenten com a compendi de publicacions, la reproducció literal de publicacions no és adequada.

Els requisits que han de complir les tesis presentades sota aquesta normativa estan regulats en el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat (Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 17 de desembre de 2013, modificat per Consell de Govern de la Universitat d'Alacant 26 d'abril de 2018, BOUA de 26 d'abril de 2018 i Consell de Govern de la Universitat d'Alacant 30 de juliol de 2019, BOUA de 30 de juliol de 2019 i Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 29 de setembre de 2020, BOUA de 16 d'octubre de 2020).

Sol·licitud d'autorització

La valoració es realitzarà per l'equip de direcció de l'EDUA, segons delegació del Comitè de Direcció.

La sol·licitud es presentarà per eAdministración usant l'opció "instància genèrica", aquesta instància serà dirigida a la Directora de l'EDUA i s'adjuntarà la següent documentació

  1. Sol·licitud del doctorand o de la doctoranda (word)
  2. Vistiplau de la Comissió Acadèmica (word).
  3. Informe del director o directora de la tesi (word) on s'indique la idoneïtat de la presentació de la tesi per compendi i les publicacions que s'inclouran en la tesi per compendi, incloent el factor d'impacte de les revistes en les quals es publiquen els articles i la posició de les revistes respecte a les de la seua mateixa categoria o, en defecte d'això, els indicis de qualitat de les publicacions. En els casos de treballs en coautoria, el director o directora de la tesi haurà d'especificar quin ha sigut la contribució del doctorand en cada publicació.
  4. Còpia dels articles, dels capítols de llibre, del llibre o dels llibres que conformaran la tesi doctoral, on conste necessàriament el nom i filiació de tots els coautors o coautores, així com la referència completa de la publicació.
  5. Acceptació per escrit dels coautors o coautores que el doctorand o doctoranda present el treball com a tesi i renúncia a l'ús d'aquest treball en una altra tesi doctoral (word) .
  6. L'apartat 5 no s'exigirà si en el propi contingut del treball/article s'indica que aquest forma part de la tesi doctoral del doctorand o doctoranda.

Els documents hauran d'anar signats, preferentment, mitjançant signatura amb certificat electrònic, si això no fóra possible s'haurà d'imprimir el document i signar, després de la signatura s'adjuntarà a la instància com a document escanejat havent d'enviar el document original per correu postal o lliurar-se en les nostres oficines quan les circumstàncies ho permeten.

Requisitos mínims (amb independència dels previstos en els Programes de Doctorat corresponents, per a conèixer-los consulten la pàgina web específica del programa o contacten amb la coordinadora o coordinador del programa):

L'estructura formal de la tesi per compendi de publicacions serà la següent (a més de l'establida en la guia de presentació):