REQUISITS TRIBUNALS DE TESIS EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

REQUISITS TRIBUNALS DE TESIS

En la proposta de tribunal de tesi, inclosa en l'imprès de dipòsit, s'han de proposar a tres membres titulars i els seus respectius suplents, i s'ha d'adjuntar un informe raonat sobre la idoneïtat de tots i cadascun dels membres proposats (mínim cinc línies per candidat).

1. El tribunal encarregat de jutjar la tesi doctoral serà proposat per la comissió acadèmica del programa de doctorat i aprovat pel Comité de direcció de l'Escola de Doctorat, segons el que es disposa en la normativa vigent.

2. La proposta de tribunal anirà acompanyada d'un informe raonat sobre la idoneïtat de tots i cadascun dels membres proposats per a constituir el tribunal.

3. Els tribunals estaran formats per tres membres titulars, excepte conveni, havent de respectar-se en la seua composició els següents requisits:

a) Tots els membres hauran d'estar en possessió del títol de doctor, podran ser espanyols o estrangers i hauran de complir algun dels requisits expressats en l'article 20.5 de la present normativa.

b) En la composició del tribunal es respectaran criteris d'equilibri paritari entre sexes, en compliment de l'establit en l'art. 53 del 3/2007 d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes i dels objectius definits en l'I Pla d'Igualtat de la UA.

c) En tot cas, el tribunal estarà format per una majoria de membres externs a la Universitat d'Alacant i, si escau, a les institucions col·laboradores amb el programa de doctorat.

d) En cap cas podran formar part del tribunal el director de la tesi ni el tutor, excepte els casos de tesis doctorals presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguen previst.

i) Podran formar part dels tribunals els professors doctores que reunisquen els requisits abans indicats encara que es trobaren en qualsevol de les modalitats de la situació d'excedència i jubilació.

4. Per cadascun dels membres titulars es designarà un suplent que haurà de complir els requisits esmentats anteriorment.

S'entén per experiència investigadora acreditada:

a) L'obtenció d'un tram de recerca reconegut d'acord amb el RD 1086/1989, de 28 d'agost.

b) L'acreditació de la recerca per alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat.

c) Quan es tracte de personal alié al sistema universitari espanyol, la seua acreditació s'aprovarà pel Comité de direcció d'Estudis de l'Escola de Doctorat amb les següents condicions:

c.1 Si es tracta de professors o investigadors estrangers, hauran d'acreditar haver dirigit tres tesis en els últims sis anys, o haver publicat cinc articles indexats en els últims sis anys, o comptar amb informe favorable d'alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat.

c.2 Si no es tracta de professors i investigadors estrangers, es tindrà en compte la participació en projectes de recerca de R+D+I, l'adreça de tesis doctorals i la trajectòria professional.

  • Una vegada aprovat el tribunal pel Comité de direcció de l'EDUA, la Secretaria procedirà a la publicació del tribunal en la pàgina web i es comunicarà als membres la seua designació.

Informació sobre abonament de dietes i despeses d'allotjament i viatge .