registre tesi EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

registre tesi

NOU PROCEDIMENT PER Al DIPÒSIT TELEMÀTIC DE LA TESI DOCTORAL

A causa de la situació plantejada pel COVID-19 només poden presentar-se tesi per al seu registre i defensa de manera telemàtica segons el procediment ací establit.

1º. SOL·LICITUD DE DIPÒSIT DE TESI:

L'interessat o la interessada haurà de sol·licitar el dipòsit i defensa de la tesi doctoral mitjançant instància genèrica per eAdministración. La instància haurà de dirigir-se a la Directora de l'EDUA i haurà d'incloure el següent text:

Documentació a adjuntar a la instància:

IMPORTANT:

2º ESTUDI DE LA SOL·LICITUD I REVISIÓ DE L'EXPEDIENT

Després de la revisió de l'expedient per part de l'EDUA i l'aprovació per part de la Comissió Acadèmica de la presentació de la tesi i de la proposta del tribunal, l'EDUA notificarà a l'interessat o a la interessada, per eAdministración, la conformitat de la seua sol·licitud i se li indicarà el termini de què disposa per a lliurar l'exemplar de la tesi, així com el procediment per a la seua presentació.

Si s'observaren deficiències en l'expedient o en la tramitació del procés, seran notificades igualment per eAdministración informant del termini d'esmena de què disposa. Finalitzat aquest termini sense que s'hagen esmenat les mateixes, l'expedient de sol·licitud quedarà tancat i arxivat havent de tornar a iniciar-se el tràmit quan desitge defensar la tesi.

TERMINIS: Els terminis assenyalats en dies es computaran com a hàbils, excloent-se del còmput dissabtes, diumenges i festius, llevat que expressament es diga que són naturals. (art. 30 Llei 39/2015)

3º REMISSIÓ DE L'EXEMPLAR DE LA TESI PER PART DEL DOCTORAND O DOCTORANDA:

El doctorand o doctoranda remetrà:

Seguint les instruccions reflectides en la notificació d'acceptació de la sol·licitud, juntament amb:

En el cas de tesi per compendi de publicacions, amb cessió de copyright a la revista, haurà de remetre dos arxius de tesis, un contindrà la còpia literal i en l'altre se substituiran els articles subjectes al compendi per la referència, el resum de la publicació i la seua DOI.

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE A l'HORA DE PREPARAR LA SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE TESI DOCTORAL I PROGRAMAR LA DEFENSA