MENCIÓ DE DOCTORAT INDUSTRIAL EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

MENCIÓ DE DOCTORAT INDUSTRIAL

¿Què és l'Esment de Doctorat Industrial?

Esment que s'inclou en el títol de Doctor o Doctora quan el doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental, directament relacionat amb la seua tesi, desenvolupat en una empresa o Administració Pública, que no podrà ser una Universitat.

El projecte pot desenvolupar-se íntegrament en l'empresa o en col·laboració entre l'empresa i la universitat.

El doctorand o doctoranda tindrà un tutor o tutora de tesi designat per la Universitat i un responsable designat per l'empresa o Administració Pública, que podrà ser, en el seu cas, Director de la tesi d'acord amb la normativa pròpia de Doctorat.

¿Quin és l'objectiu?

L'objectiu és la formació d'investigadors en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seua tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o d'investigació industrial.

¿Com s'acredita l'Esment de Doctorat Industrial?

D'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de Doctor podrà incloure en el seu anvers l'esment %u201CDoctorat Industrial%u201D sempre que concórreguen les següents circumstàncies:

a) L'existència d'un contracte laboral o mercantil amb el doctorand o doctoranda. El contracte es podrà celebrar per una empresa del sector privat o del sector públic, així com per una Administració Pública.

b) El doctorand o doctoranda haurà de participar en un projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupe en l'empresa o Administració Pública en la qual es preste el servei, que no podrà ser una Universitat. El projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental en el qual participe el doctorand ha de tenir relació directa amb la tesi que realitza. Aquesta relació directa s'acreditarà mitjançant una memòria que haurà de ser visada per la Universitat.

¿Quins requisits ha de complir el contracte del doctorand o doctoranda amb l'empresa o Administració Pública?

Segons consulta realitzada al Ministeri, els contractes han de tenir les següents característiques:

  • Tipus de contracte: a temps complet.
  • Data d'inici de la relació contractual i duració: en el moment de presentar a l'EDUA la memòria visada per la Comissió Acadèmica, el doctorand o doctoranda ha d'estar ja contractat o contractada. El contracte no ha de finalitzar abans de la data en què es realitza la lectura de la tesi.

¿És necessària la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública?

Només serà necessària la signatura d'un conveni quan el projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental s'execute en col·laboració entre la Universitat i l'empresa o Administració Pública en la qual preste servei el doctorand o doctoranda.

En aquests casos serà necessari subscriure un Conveni Específic de Col·laboració per al Desenvolupament d'un Projecte de Doctorat Industrial, en el qual s'indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l'empresa o Administració Pública, així com el procediment de selecció dels doctorands o doctorandes. El model de Conveni està en aquest enllaç

Procediment a seguir

D'acord amb l'indicat anteriorment, cal distingir dues modalitats:

  • Modalitat 1

El doctorand o doctoranda participa en un projecte d'investigació o de desenvolupament experimental en una empresa o Administració Pública (AP).

1. El doctorand o doctoranda ha de presentar a la Comissió Acadèmica una memòria explicativa del projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental en el qual participa en l'empresa o Administració Pública signada pel professorat tutor de la UA i per la persona responsable designada per l'empresa o AP.

2. La Comissió Acadèmica ha de visar la memòria per a garantir que el projecte té relació directa amb la tesi que realitza.

3. Una vegada visada la memòria, el doctorand/a sol·licitarà a l'EDUA que es registre en el seu expedient la Memòria i el contracte.

4. En el moment de depositar la tesi, el doctorand o doctoranda presentarà juntament amb la sol·licitud de presentació de la tesi doctoral:

a. Informe signat pel director o directora de tesi, per la persona responsable designada per l'empresa o AP, i per la Comissió Acadèmica, sobre la culminació del projecte d'investigació realitzat.

b. Vida laboral actualitzada, per a comprovar que el contracte no finalitza abans de la data en què es realitza la lectura de la tesi.

  • Modalitat 2

La Universitat d'Alacant col·labora en un projecte d'investigació amb una empresa o Administració Pública.

1. El tutor o tutora o el director o directora de la tesi ha de formular proposta de conveni al Gabinet de Convenis a través d'UACloud, eAdministración segons s'indica en aquest enllaç, per a aquesta proposta s'ha d'utilitzar el model de Conveni Específic de Col·laboració per al Desenvolupament d'un Projecte de Doctorat Industrial que figura en aquest enllaç.

2. Una vegada aprovat i signat el conveni, el doctorand seleccionat o la doctoranda seleccionada, presentarà a la Comissió Acadèmica una memòria explicativa del projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental en el qual participa en l'empresa o Administració Pública.

3. La Comissió Acadèmica, el tutor o tutora i el director o directora de tesi han de visar la memòria per a garantir que el projecte té relació directa amb la tesi que realitza.

4. Una vegada visada la memòria, el doctorand o doctoranda sol·licitarà a l'EDUA que es registre en el seu expedient la Memòria i el contracte.

5. En el moment de depositar la tesi, el doctorand o doctoranda presentarà juntament amb la sol·licitud de presentació de la tesi doctoral:

a. Informe signat pel director o directora de tesi, per la persona responsable designada per l'empresa o AP, i per la Comissió Acadèmica, sobre la culminació del projecte d'investigació realitzat.

b. Vida laboral actualitzada, per a comprovar que el contracte no finalitza abans de la data en què es realitza la lectura de la tesi.