TIPUS D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

TIPUS D'ACCÉS ALS ESTUDIS DE DOCTORAT

Depenent de la titulació que s'aporte (espanyola, de l'Espai Europeu d'Educació Superior EEES o estrangera de fora de l'EEES) existeixen diversos tipus d'accés, aquests tipus es detallen a continuació:

ACCÉS TIPUS 1:Estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau i Màster, sempre que s'hagen superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. Documentació a aportar:

 • Còpia del títol de Grau.
 • Certificació d'estudis de Grau (amb crèdits)
 • Còpia del títol de Màster Universitari
 • Certificació d'estudis de Màster Universitari (amb crèdits)

 

ACCÉS TIPUS 2: Estar en possessió d'un títol universitari espanyol, que habilite a l'accés a Màster oficial, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS en conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster. Documentació a aportar:

 • Còpia del títol d'universitari espanyol
 • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
 • Certificació d'estudis de Màster Oficial (amb crèdits)
 • Si fóra necessari, certificats d'altres estudis universitaris fins a completar els 300 crèdits requerits.

 

ACCÉS TIPUS 3: Estar en possessió d'un títol universitari d'un altre país integrant de l'EEES , que habilite a l'accés a Màster oficial, i haver superat almenys 300 crèdits ECTS en conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 hauran de ser de nivell de Màster. Documentació a aportar (traduïda al castellà o valencià) :

 • Còpia del títol universitari d'un altre país integrant EEES
 • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)
 • Certificació d'estudis de Màster Oficial (amb crèdits)
 • Si fóra necessari, certificats d'altres estudis universitaris fins a completar els 300 crèdits requerits.

 

ACCÉS TIPUS 4: Estar en possessió del títol oficial espanyol de Grau amb duració d'almenys 300 crèdits ECTS o de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades en l'RD 1393/2007 (BOUA 05/03/2014). Documentació a aportar:

 • Còpia del Títol.
 • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits)

ACCÉS TIPUS 5: Estar en possessió d'un títol universitari oficial i haver obtingut plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, amb avaluació positiva d'almenys dos anys de formació per a l'obtenció del títol oficial d'alguna especialitat en Ciències de la Salut. Documentació a aportar:

 • Còpia del Títol
 • Acreditació de l'obtenció de plaça en formació sanitària especialitzada              
 • Certificació d'avaluació positiva (mínim dos anys)

 

ACCÉS TIPUS 6: Títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació que aquest acredita nivell de formació equivalent al títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per a accés a estudis de doctorat. Documentació a aportar (traduïda i legalitzada):

 • Justificant del pagament de la taxa d'estudi d'equivalència (durant el procés de preinscripció)
 • Còpia del títol.
 • Certificació d'estudis d'aquest títol (amb crèdits).
 • Certificació de la universitat d'origen on conste que amb aqueixa titulació es pot accedir a estudis de doctorat.

 

ACCÉS TIPUS 7:Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor conforme a anteriors ordenacions universitàries. Documentació a aportar:

Còpia del Títol espanyol de Doctor

 

ACCÉS TIPUS 8: Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estiguen en possessió del Diploma d'Estudis Avançats segons RD 778/1998. Documentació a aportar:

Còpia del DEA

 

ACCÉS TIPUS 9: Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estiguen en possessió de la Suficiència Investigadora segons RD 185/1985. Documentació a aportar:

Copia certificació acadèmica personal on conste que s'ha obtingut la Suficiència Investigadora

 

ACCÉS TIPUS 10: Altres estudis universitaris

Si els estudis universitaris que ha realitzat no s'ajusten als tipus d'accessos anteriors, aportació tota la documentació necessària perquè estudiem la seua sol·licitud d'accés (còpies de títols, còpies de certificacions, etc….)