Preguntes freqüents sobre la matrícula EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Preguntes freqüents sobre la matrícula


PRIMERA MATRÍCULA EN ESTUDIS DE DOCTORAT

Una vegada admesa la sol·licitud de preinscripció rebràs un correu electrònic a l'adreça que vas indicar en el formulari de preinscripció amb les indicacions per a realitzar la matrícula a través de l'UACloud CV de la Universitat d'Alacant.

MATRÍCULA DE CONTINUACIÓ D'ESTUDIS

A partir del curs 2020-21 la matrícula de continuació d'estudis SERÀ AUTOMÀTICA per a tot l'alumnat que tinga l'expedient correcte.

L'EDUA enviarà un correu informant de la data de matrículación, si no desitges continuar amb els estudis hauràs de sol·licitar la baixa en el programa a través d'eAdministración (inistancia genèrica) abans de la data que s'ha comunicat i procedirem al tancament de l'expedient.

S'aplicaran les condicions de pagament de taxes del curs immediatament anterior.

FORMES DE PAGAMENT DE TAXES D'ESTUDIS (a seleccionar durant la matrícula)

MATRÍCULA REALITZADA EN LA PRIMERA FASE
 • PAGAMENT DOMICILIAT: Per a alumnat amb compte bancari en l'àrea SÀPIA.
  • ÚNIC PAGAMENT
  • PAGAMENT FRACCIONAT
 • PAGAMENT EN EFECTIU: No permet fraccionar el pagament. Per a alumnat sense compte bancari en l'àrea SÀPIA.
MATRÍCULA REALITZADA EN LA SEGONA FASE. No es pot fraccionar el pagament.
 • PAGAMENT DOMICILIAT: Per a alumnat amb compte bancari en l'àrea SÀPIA.
 • PAGAMENT EN EFECTIU: Per a alumnat sense compte bancari en l'àrea SÀPIA.

Consulta en aquest enllaç els venciments de pagament.

PROCEDIMENT DE PAGAMENT EN EFECTIU (per a qui no té compte bancari en àrea SÀPIA).

Durant la matrícula, haurà de seleccionar-se pagament en efectiu (pagament únic).

Després de la finalització de la matrícula, el rebut estarà disponible en l'aplicació Pagaments d'UACloud, després de la finalització de la matrícula, podent abonar-se mitjançant alguna de les següents opcions:

 • PAGAMENT EN OFICINES BANCÀRIES D'ESPANYA (AUTORITZADES): haurà d'imprimir-se el rebut des d'aquesta aplicació i presentar-lo per al seu abonament en qualsevol de les entitats bancàries autoritzades.
 • PAGAMENT AMB TARGETA DE CRÈDIT: A través de l'aplicació de "PAGAMENTS" d'UACloud es pot realitzar el pagament amb targeta bancària, abans del venciment indicat en el rebut. Consulta en aquest enllaç instruccions de pagament.
 • TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL: Si la targeta bancària no permet el pagament a través de l'aplicació i resideixes a l'estranger podràs realitzar una transferència internacional seguint les instruccions indicades ací.

CONCEPTES INCLOSOS EN EL REBUT DE TAXES

 1. Tutela acadèmica
 2. Obertura d'expedient (només el primer curs)
 3. TIU: Targeta d'identificació universitària (tots els cursos)
 4. Segur escolar obligatori (menors 28 anys) o d'accidents (majors 28 anys). Més informació ací.
 5. Complements de formació prèvia (quan siga el cas)

Consulta els imports detallats per cada concepte en el curs acadèmic en vigor ací.

EXEMPCIONS DE TAXES I DESCOMPTES

 • TAXES ACADÈMIQUES (conceptes 1 i 5 de l'apartat anterior):
  • EXEMPCIÓ TOTAL DE TAXES.
   • Membre de família nombrosa de categoria especial.
   • Membre de família monoparental de categoria especial.
   • Víctima de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment o descendents de primer grau (comunicat Servei Jurídic - (PDF), sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a aquest efecte pel procediment reglamentari corresponent, o per resolució judicial ferma..
   • Víctima de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els seus descendents de primer grau al seu càrrec menors de 25 anys.
   • Grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.
   • Beneficiaris de contracte o beca predoctoral que incloga el pagament de les taxes d'estudis de doctorat.
   • Beneficiaris de beques de cooperació.
  • DESCOMPTE DEL 50% DE TAXES:
   • Membre de família nombrosa de categoria general.
   • Membre de família monoparental de categoria general.
 • TAXES ADMINISTRATIVES (conceptes 2, 3 i 4):

A aquests conceptes se'ls aplicarà la mateixa exempció o descompte que a les acadèmiques, en funció del grup al qual pertanga, en el rebut vindrà degudament detallat.

SOL·LICITUD D'APLICACIÓ D'EXEMPCIONS I DESCOMPTES

 • La sol·licitud d'exempció com a beneficiari de contracte o beca predoctoral, o de cooperació, ha de realitzar-se una vegada finalitzada la matrícula a través d'aquest formulari. La sol·licitud ha de repetir-se en cada curs acadèmic matriculat.
 • Per a la resta d'exempcions i descomptes s'aportarà com a mínim una vegada, després de la primera matrícula o en el moment en què es genere el dret de l'exempció. Si el dret de l'exempció o descompte està subjecte a caducitat haurà d'aportar-se novament el justificant per a la seua aplicació.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR DESPRÉS DE LA PRIMERA MATRÍCULA

 • Original i còpia del document d'identificació utilitzat en la preinscripció
 • Original i còpia dels títols inclosos en la preinscripció.
 • Original i còpia de les certificacions incloses en la preinscripció.
 • Original i còpia de document acreditatiu d'exempció de taxes o descompte (excepte en el cas de becaris o contractats predoctorals)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE TITULACIONS ESTRANGERES

En el cas d'estudis realitzats fora d'Espanya han de realitzar-se dos procediments en els documents originals acreditatius (títols i certificacions) prèviament a la seua aportació després de la matrícula:

Tota la documentació acreditativa dels estudis d'accés haurà de venir degudament legalitzada, excepte els títols expedits dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) o de la Unió Europea anteriors a l'EEES.

La legalització es realitzarà segons el que s'estableix per les autoritats del país d'origen del document. Recomanem contactar amb el Ministeri de Relacions Exteriors, o el seu equivalent, al país d'origen, o amb l'Ambaixada o Consolat General d'Espanya en aquest país. Els consolats honorífics no tenen aquesta competència.

TERMINI PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ

30 dies naturals a comptar des de la matrícula.

Fins que no es presente la documentació exigida en el termini establit la matrícula no serà definitiva i podria ser anul·lada.

TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS SI RESIDEIXES EN UNA ALTRA CIUTAT D'ESPANYA

Pots enviar la documentació per aquests mitjans:

 • Presentació directa dels documents originals en la secretaria administrativa de l'Escola de Doctorat (EDUA).
 • Presentació directa dels documents en la secretaria de l'EDUA mitjançant tercera persona autoritzada, perquè, en el teu nom present els documents (originals i còpies per a acarament o còpies compulsades). DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ
 • Enviament a l'EDUA per correu postal o empresa de missatgeria: en aquest cas hauràs d'enviar còpia de la documentació compulsada per notari espanyol o compulsada pel centre on es van realitzar els estudis.

L'adreça postal és:

Escola de Doctorat

Universitat d'Alacant

Carretera de Sant Vicent, s/n.

03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

ESPANYA

TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS SI RESIDEIXES FORA D'ESPANYA

Després de la legalització de la documentació original (si és de fora de l'EEES) hauràs d'enviar-nos la documentació per un d'aquests mitjans:
 • Correu postal certificat o missatgeria: han d'enviar-se còpies acarades o autenticades per les representacions diplomàtiques d'Espanya al teu país (Ambaixada/Consolat). NO VALEN LES CÒPIES AUTENTICADES PER NOTARIS QUE NO SIGUEN D'ESPANYA O CONSOLATS HONORÍFICS.
 • Mitjançant tercera persona autoritzada, perquè, en el teu nom present els documents (originals i còpies per a acarament o còpies compulsades). DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

NO ES RECOMANA L'ENVIAMENT D'ORIGINALS, L'EDUA DECLINA QUALSEVOL RESPONSABILITAT DAVANT UNA POSSIBLE PÈRDUA O MAL EN LA DOCUMENTACIÓ.

L'adreça postal és:

Escola de Doctorat

Universitat d'Alacant

Carretera de Sant Vicent, s/n.

03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

ESPANYA

DESPRÉS DE LA LEGALITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL ¿COM PUC ACARAR O AUTENTICAR LES CÒPIES D'AQUESTS DOCUMENTS?

Les seus consulars d'Espanya representen a l'Administració Pública espanyola a l'estranger i per tant són les úniques titulars del registre públic electrònic espanyol, fora d'Espanya, amb competències per a acarar o autenticar documents que haver de fer efecte a Espanya; això en el marc de determinat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Al no poder veure nosaltres els documents originals requerits, la nostra Ambaixada o Consolat, (No els consolats honorífics) actuen en el nostre lloc, acreditant que les còpies presentades coincideixen amb els originals. Algunes persones presenten els documents autenticats per notaris del país, aquesta opció NO ÉS VÀLIDA.

¿QUÈ HE DE FER DESPRÉS DE LA MATRÍCULA?

Durant la fase d'investigació i formació s'han de realitzar una sèrie d'actuacions, pots consultar la informació completa ací.

SI TINC ALGUN DUBTE O NECESSITE ALGUN ACLARIMENT SOBRE LA MATRÍCULA ¿ON PUC DIRIGIR-ME?

Per a qualsevol consulta sobre el procés de matrícula pot emplenar aquest formulari