ajudes mobilitat internacional 2020 EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

ajudes mobilitat internacional 2020

CONVOCATÒRIA DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ (ESCOLA DE DOCTORAT) PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A FACILITAR L'OBTENCIÓ DE L'ESMENT DE DOCTORAT INTERNACIONAL EN EL TÍTOL DE DOCTORA O DOCTOR

 

Correcció d'errors a la Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses. Annex I - Annex II
Data de publicació: 16 de març de 2020
El termini per a presentar esmenes i/o al·legacions serà del 17 al 31 de març de 2020.
Les sol·licituds d'esmena i/o al·legació es presentaran a través de la instància genèrica del mòdul eAdministración d'UACloud.

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses. Annex I - Annex II
Data de publicació: 12 de març de 2020
El termini per a presentar esmenes i/o al·legacions serà del 13 al 27 de març de 2020.
Les sol·licituds d'esmena i/o al·legació es presentaran a través de la instància genèrica del mòdul eAdministración d'UACloud.

 

CONVOCATÒRIA. Publicació en el BOUA el 21/01/2020

TERMINI: Del 22 de gener al 18 de febrer de 2020 (20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria)

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: a través d'UACloud, eAdministración, utilitzant el tràmit "instància genèrica" i adjuntant una carpeta .zip o .rar que incloga tota la documentació.

REQUISITS PER A PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA

 • Ser ciutadà d'algun país pertanyent a la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya (NIE) en vigor.
 • Estar matriculat en segon curs o posterior, d'un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant.
 • Tenir signat el Document de Compromís Doctoral.
 • Haver presentat el Pla d'Investigació corresponent al curs 2019-20 i anteriors.
 • Estar al corrent en el pagament de matrícula, o dels seus pagaments fraccionats.
 • Tenir avaluació conjunta positiva de la Comissió Acadèmica en el curs anterior.
 • No disposar d'altres subvencions o beques que incloguen ajudes per a estades d'investigació a l'estranger.
 • No haver realitzat prèviament una estada que permeta l'obtenció de l'Esment de Doctorat Internacional.
 • Els qui gaudisquen d'una beca o contracte de formació per a la investigació que incloga algun tipus d'ajuda econòmica per a realitzar estades d'investigació a l'estranger, i aquesta li haja sigut denegada sense possibilitats de tornar a sol·licitar-la, hauran d'aportar la documentació que s'indica en l'apartat 6.j. de la convocatòria.

Guia per a la Instància Genèrica

emplenar les dades personals i després:

EXPOSA: "que estant interessat a realitzar una estada d'investigació per a obtenir l'Esment de Doctorat Internacional".

SOL·LICITA: "participar en la convocatòria 2020 d'ajudes per a estades d'investigació a l'estranger".

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: s'han de relacionar i numerar els documents que s'adjunten a la instància.

Documentació a aportar

Haurà d'adjuntar-se a la instància genèrica una carpeta .zip o .rar que incloga la següent documentació:

 • Sol·licitud.
 • Un annex per cada contribució (màxim 6), la baremació d'aquestes contribucions s'ajustaran al que s'estableix, per àrees de coneixement, en el barem POI
 • Document acreditatiu de cada contribució.
 • Còpia del document d'identitat o NIE en vigor (llevat que obre en poder de la UA).
 • Una altra documentació:
  • Equivalència de nota mitjana d'estudis realitzats fora d'Espanya. Sol·licita-ho ací.
  • Certificat/s, en el seu cas, de Premi/s Extraordinari/s.
  • En cas de disposar d'una beca o contracte predoctoral, documentació indicada en el punt 6.j de la convocatòria.
 • Memòria explicativa de la investigació a realitzar en l'estada, signada per l'o la sol·licitant i pel Director o Directora de la Tesi.
 • Carta d'acceptació del centre investigador signada.

Guia per a la carpeta zip o rar amb documentació

Cada arxiu contingut en la carpeta de documentació haurà de portar la següent denominació: cognoms,nomene_tipus d'arxiu. Exemple:

 • PerezMartinez,Maria_Solicitud
 • PerezMartinez,Maria_AnexoContribucion1 (i successives fins a un màxim de 6)
 • PerezMartinez,Maria_DocContribucion1 (i successives fins a un màxim de 6)
 • PerezMartinez,Maria_DNI
 • PerezMartinez,Maria_PremioExtraordinario
 • PerezMartinez,Maria_EquivalenciaNotas
 • PerezMartinez,Maria_Memoria
 • PerezMartinez,Maria_CartaAceptacion

 

Comissió avaluadora

 Resolució de 28 de febrer de 2020