Ajudes Doctorat Industrial EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ajudes Doctorat Industrial

Convocatòria de borses de viatge per a participació en congressos, jornades i reunions de caràcter científic per a contractats predoctorals que realitzen la seua investigació en empreses

Publicació en el BOUA el 14/03/2017

Termini de presentació de sol·licituds:

Resolució d'adjudicació de data 29/09/2017

Resolució d'adjudicació de data 27/11/2017 

 

1. OBJECTE

L'objecte Campus Habitat 5O té com a objectiu general convertir-se en impulsor i dinamitzador d'un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, l'eficiència dels recursos, l'ocupabilitat i la cohesió social i territorial.

Dins dels seus objectius específics es troba la millora de l'ocupabilitat, la transferència de coneixement i la competitivitat mitjançant l'impuls de la formació d'investigadors en empreses, a través de doctorats industrials.

La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar la presentació de resultats de recerca de contractats predoctorals que realitzen la seua recerca en col·laboració amb empreses mitjançant el finançament, a través del projecte Habitat 5O, de part de les despeses ocasionades per la presentació de ponències o comunicacions (prèviament acceptades) en congressos, jornades o reunions científiques.

2. SOL·LICITANTS

Podran sol·licitar aquesta ajuda els contractats predoctorals que estiguen matriculats en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant i que realitzen la seua recerca en col·laboració amb empreses.

3. CONDICIONS GENERALS I SOL·LICITUDS

Es podran presentar sol·licituds des de l'endemà a la publicació de la present convocatòria i fins al 31 d'octubre de 2017.

L'import màxim de les ajudes serà d'1.100 euros. Les sol·licituds s'atendran mentre existisca disponibilitat pressupostària.

Es tindran en compte les activitats realitzades l'any 2017 (fins al 15 de novembre de 2017). També s'atendran sol·licituds que corresponguen a activitats realitzades l'any 2016 i que no hagen gaudit d'una ajuda amb la mateixa finalitat.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Universitat d'Alacant o a través d'e-administració i seran emplenades amb els impresos disponibles en la pàgina web de l'EDUA, https://edua.ua.es/.

 Imprès de sol·licitud

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:

 

1. Programa del congrés, jornada o reunió en el qual s'indique el comitè científic/organitzador, la data i el lloc de celebració.

2. Resum de la ponència o comunicació que es presenta i acceptació.

3. Currículum del sol·licitant

4. Informe del sol·licitant, avalat pel seu director o tutor, de la rellevància del congrés, jornada o reunió per al qual se sol·licita l'ajuda, en relació al tema de la seua recerca.

Només es podrà sol·licitar una ajuda per doctorand o doctoranda.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris següents:

1. Currículum del sol·licitant.

2. Informe del sol·licitant, avalat pel seu director o tutor, de la rellevància del congrés, jornada o reunió científica per a la qual se sol·licita l'ajuda en relació al tema de la seua recerca.

5. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA I PAGAMENT

La justificació de l'ajuda es realitzarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

  1. Certificat acreditatiu de la participació expedit per la secretaria del comitè organitzador o equivalent.
  2. Factures de les despeses realitzades (inscripció, hotel i desplaçaments).

Els documents justificatius hauran de presentar-se abans del 30 de novembre de 2017.

El pagament es realitzarà a partir de la presentació de la documentació justificativa.

6. QUANTIA DE LA CONVOCATÒRIA

La quantia total assignada a aquesta Convocatòria és de 10.688,20 euros, consignada en l'aplicació pressupostària 60931004 del pressupost de l'Escola de Doctorat (centre de despesa 021700). L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

7. INCOMPATIBILITATS

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda finançada amb fons públics o privats per a l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda.

8. RESOLUCIÓ

El Vicerector d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant, nomenarà una Comissió Avaluadora per a la resolució de les sol·licituds de borses de viatge. Aquesta Comissió estarà presidida per la Directora de l'Escola de Doctorat, i integrada per, almenys, un representant de cadascuna de les següents branques de coneixement: Ciències Experimentals, Enginyeria i Arquitectura, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques i Humanitats. Actuarà com a Secretària de la Comissió d'Avaluació la Secretària de l'Escola de Doctorat.

La Comissió Avaluadora es reunirà periòdicament per a resoldre les sol·licituds presentades.

9. RECURSOS

Contra la resolució de concessió de les ajudes de la present convocatòria, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el rector de la Universitat d'Alacant, o un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos des de la publicació de la resolució esmentada.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta convocatòria tindrà efectes des de l'endemà de publicar-se en el BOUA.

Alacant, 1 de març de 2017

EL VICERECTOR D'ESTUDIS I FORMACIÓ

 

ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ