EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant. EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant   EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant
EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

EDUA. Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

Decret pel qual s'autoritza la Creació de l'Escola de Doctorat DOGV 18-11-2013

La integració del sistema universitari espanyol en la conformació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) ha significat una profunda transformació de tots els aspectes de l'estructura universitària espanyola. Si ben els primers anys del procés de Bolonya es van centrar en la introducció i consolidació dels cicles de Grau i Màster, ja des de 2003, en ocasió de la reunió de Berlín, es va introduir formalment el Doctorat, com a tercer cicle d'educació, en aquest procés, convertint-se a partir de llavors en una prioritat cada vegada major.

L'Espai Europeu d'Investigació (EEI), iniciat en 2001, constitueix una iniciativa de la Unió Europea que compta amb la participació d'al voltant de tres quartes parts dels 46 països que s'integren en la creació de l'EEES. Els seus objectius se centren en la consecució d'una zona sense fronteres per a l'investigació i en l'intercanvi de coneixements a Europa, així com en l'augment de les inversions en investigació. Aquests fets han motivat una creixent atenció per part dels Ministres d'Educació sobre el cicle del Doctorat.

En aquest sentit, conscients de la necessitat de promoure vincles més estrets entre l'EEES i l'EEI en una Europa del coneixement, així com de la importància de l'investigació com a part nuclear de l'educació superior en el marc europeu, els Ministres i Ministres van subratllar en el Comunicat de Bergen de 2005, la rellevància tant de l'investigació com de la formació en investigació, reconeixent al mateix temps la necessitat de millorar les sinergies entre l'educació superior i l'investigació.

Sobre la base de la labor realitzada per l'Associació Europea d'Universitats (EUA), els Comunicats de reunions posteriors, com la de Londres en 2007, o el Seminari celebrat a Finlàndia en 2008, han destacat la importància de l'investigació com a base i meta del Doctorat, al costat del rellevant paper que el doctorand o doctoranda està cridat a exercir en tots els sectors de la societat i l'economia.

En aquest context, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, contempla la creació per part de les universitats d'Escoles de Doctorat, d'acord amb el previst en els seus estatuts, en la normativa de la respectiva Comunitat Autònoma i en el citat Reial decret, amb la finalitat d'organitzar els ensenyaments i activitats pròpies del doctorat.

L'Estatut de la Universitat d'Alacant disposa, en el seu Títol I, capítol V, article 27, que: "La Universitat d'Alacant podrà crear escoles de doctorat d'acord amb el previst en aquest Estatut, en la normativa de la Generalitat i en la legislació bàsica, amb la finalitat d'organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i activitats pròpies del doctorat i, si escau, ensenyaments oficials de màster universitari de contingut fonamentalment científic". En aquest marc es va aprovar, amb data 26 de juliol de 2012, la Normativa per a Ensenyaments Oficials de Doctorat de la Universitat d'Alacant, en els articles de la qual 15 a 18 s'estableixen les directrius generals per al funcionament de l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant.

Per açò, a fi d'organitzar els estudis oficials de doctorat i en desenvolupament de les competències que li són pròpies, la Universitat d'Alacant ha proposat la creació d'una Escola de Doctorat, definint el seu àmbit de competències, així com la seua estructura i organització.

L'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA) és el centre que té per objecte fonamental l'organització dels ensenyaments de Doctorat de la Universitat d'Alacant amb caràcter multidisciplinari.

Són competències de l'EDUA:

a) Organitzar, dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments de doctorat.

b) Elaborar la proposta de reglament de règim intern i elevar-la a Consell de Govern per a la seua aprovació.

c) Informar les propostes de programes de doctorat a l'efecte de la seua elevació a Consell de Govern.

d) Fomentar els programes de doctorat amb menció cap a l'excel·lència.

i) Promoure les accions Erasmus Mundus relacionades amb ensenyaments de doctorat.

f) Fomentar la internacionalització i les relacions interuniversitàries, a través de l'organització de programes de doctorat interuniversitaris i internacionals.

g) Difondre l'oferta de programes de doctorat tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

h) Organitzar les activitats de formació transversals comunes a tots els programes de doctorat o agrupats per àmbits de coneixement. Aquestes activitats de formació transversal no podran superar un total de quaranta hores presencials distribuïdes en els tres anys de realització de la tesi doctoral.

i) Matricular als alumnes i alumnes de doctorat, custodiar els seus expedients i expedir els títols.

j) Admetre a tràmit els projectes de tesi doctoral.

k) Aprovar els tribunals encarregats de jutjar les tesis doctorals, i fixar els criteris de procediment per a la seua defensa pública.

l) Comprovar el compliment dels requisits per a l'obtenció de doctorats internacionals.

m) Designar les comissions que han de jutjar la concessió dels premis extraordinaris de doctorat.

n) Organitzar, si escau, títols de màster dirigits exclusivament a la formació investigadora.

o) Establir els mecanismes d'avaluació i seguiment del doctorand o doctoranda conforme a la normativa de la Universitat d'Alacant de 26 de juliol de 2012, així com els procediments previstos en cas de conflicte i els aspectes que afecten a l'àmbit de la propietat intel·lectual.

p) Tramitar l'expedient de supressió d'un programa de doctorat.

q) Dissenyar el pla formatiu de direcció de tesis doctorals.

r) Quantes altres funcions li assignen la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat d'Alacant o el Consell de Govern.

Finalment, cal assenyalar que tots els programes de doctorat de la Universitat d'Alacant s'integren en el Pla estratègic d' Investigació, Desenvolupament i Innovació, que sorgeix com una de les oportunitats estratègiques detectades a través dels eixos del Pla General de la Universitat d'Alacant. L'objectiu d'aquest Pla estratègic és establir un marc d'actuació en el qual es potencie la R+D+i de la Universitat d'Alacant, en llaures a la qual cosa es proposen una sèrie d'accions encaminades a millorar i posicionar la R+D+i de la Universitat d'Alacant tant a nivell nacional com a internacional. Sens dubte, els programes de doctorat i la internacionalització juguen en aquest àmbit un paper transcendental.